Oplysninger om behandling af personoplysninger

i forbindelse med medlemskab af
Augustenborg Badmintonklub,

jf. EU's Persondataforordning


OPSUMMERING

Vi har altid passet godt på jeres personoplysninger, så på den front har intet ændret sig. Dét, der har ændret sig, er dine rettigheder, eller rettere det, at vi nu skal gøre dig opmærksom på dine rettigheder.

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

AugustenborgBadmintonklub (ABK) indsamler nogle kontaktoplysninger vedrørende dit medlemskabaf ABK, og i denne forbindelse er ABK dataansvarligfor indsamling af de personoplysninger, som du har givet os.

ABK sikrer,at dine oplysninger behandles i overensstemmelse med EU's Persondataforordningaf 25. maj 2018 (også kaldet "GDPR" for "General Data ProtectionRegulation"), og at dine oplysninger ikke videregives, sælges ellerudleveres til tredjepart.


Databehandler og formål

ABK er –ud over at være dataansvarlig – også databehandler.

Retsgrundlagetfor behandlingen af de af dig angivne personoplysninger sker jf. GDPR, artikel6, stk. 1 (b) ("Behandling ernødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er parti"), dvs. for at kunne opfylde den aftale om medlemskab, der er indgåetmellem dig som medlem og ABK.

Formåletmed behandlingen af dine personoplysninger er at kunne administrere ditmedlemskab af ABK, hvilket omfatter følgende:

Orientering om aktiviteter for medlemmeraf ABK, f.eks. generalforsamling, orientering om stævner og turneringer og ønskeom frivillig hjælp til arrangementer.

- Udsendelse af e-mails om ovennævnteaktiviteter.

- Brug af situationsbilleder iforbindelse med stævner, turneringer og aktiviteter i ABK.

- Opkrævning af medlemskontingent.


Indsamling af personoplysninger

Vi registrerer de personlige kontaktoplysninger, som vi har modtaget fra dig som spiller, forælder eller værge – det være sig navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer og e-mailadresse. Derudover registrerer vi løbende indbetaling af kontingent.


Opbevaring af personoplysninger

ABK opbevarer kun oplysningerne om spiller og relaterede kontaktpersoner (forældre, værge), så længe det er nødvendigt for at opfylde ovenstående formål.

 

Dine rettigheder

Som registreret spiller har du bl.a. følgende rettigheder:

·      Ret til indsigt
Du har ret til at se de personoplysninger, som ABK har om dig,og du har ret til at få en række oplysninger om behandlingen.

·      Ret til berigtigelse
Du har ret til at få rettet urigtige/forkerte personoplysninger.

·      Ret til sletning eller "retten til at blive glemt"
Som udgangspunkt har du ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser, der nævnes i GDPR, er opfyldt.

·      Ret til begrænsning af behandling
Du har ret til at få begrænset ABKs behandling af dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser er opfyldt.

·      Ret til dataportabilitet
Du har i visse situationer ret til at modtage dine personoplysninger og til at anmode om, at personoplysningerne overføres til en anden dataansvarlig (dette skal ske i et maskinlæsbart og almindeligt brugt format).

·      Ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger.

·      Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse udelukkende baseret på automatisk behandling, herunder profilering af ABK.


Hvis du ønsker at gøre din ret gældende over for ABK, skal du kontakte ABK (se kontaktoplysningerne nedenfor).


Klagemulighed

Hvis du har kontaktet ABK, og hvis ABK ikke efterkommer din anmodning, skal du kontakte Datatilsynet for at få vejledning om dine rettigheder og eventuelt klage over det, som du mener er ABKs brud på GDPR.

Et brud er ifølge GDPR: 
Et brud på sikkerheden, der fører til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der er transmitteret, opbevaret eller på anden måde behandlet.

Du skal dog være opmærksom på, at rettighederne – i visse situationer – kan være underlagt undtagelser.


Kontaktoplysninger på ABK:

Bo Nielsen (formand for ABK)
Midtkobbel 50
6440 Augustenborg

Mobil: 2780 0654

CVR-nr.: DK- 31660440

Mail: midtkobbel50@gmail.com

 

Yderligere oplysninger om dine rettigheder kan findes på Datatilsynets hjemmeside i Vejledning om de registreredes rettigheder.


Kontakt

Augustenborg Badminton Klub
Midtkobbel 50
6440 Augustenborg
Cookies